Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN FLUVIUS ADVOCATUUR

  1. Algemeen

1.1 Fluvius Advocatuur is een eenmanszaak waarin voor rekening en risico van mr. H. van Straten de advocatenpraktijk wordt uitgeoefend. 1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fluvius Advocatuur aanvaarde opdrachten en vervolgopdrachten.

  1. Opdracht

2.1 De overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand doordat de opdracht door of namens Fluvius Advocatuur schriftelijk is aanvaard.

2.2 Opdrachten worden steeds met uitsluiting van het bepaalde in artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2  Burgerlijk Wetboek aanvaard.

2.3 De opdrachten strekken slechts tot het geven van fiscaal advies indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

2.4 De opdrachtgever stemt ermee in dat Fluvius Advocatuur in het kader van de uitvoering van opdracht één of meer derden inschakelt. Fluvius Advocatuur is bevoegd namens of ten laste van de opdrachtgever aansprakelijkheidsbeperkingen van zodanige derden te aanvaarden.

  1. Tarieven, declaraties, betalingen en derdengelden

3.1 De kosten van de werkzaamheden zullen op basis van nacalculatie door Fluvius Advocatuur in rekening worden gebracht op basis van een uurtarief, te verhogen met een vaste opslag van 6% voor de algemene kantoorkosten en de verschuldigde omzetbelasting. Het uurtarief zal bij opdrachtbevestiging worden bericht. Kosten, ook wel “verschotten” genoemd, welke in het kader van de uitvoering van de opdracht door derden aan Fluvius Advocatuur in rekening worden gebracht, zoals griffierechten, deurwaarderskosten en leges, worden integraal en gespecificeerd doorberekend aan de opdrachtgever.

3.2 In beginsel zal maandelijks aan opdrachtgever een declaratie worden gestuurd voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden. Declaraties dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan, bij gebreke waarvan de opdrachtgever in verzuim is. In dat geval is de opdrachtgever gehouden alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van incasso, met inbegrip van de te dien einde gemaakte integrale advocaatkosten, alsmede de wettelijke (handels) rente, te vergoeden. Indien de opdrachtgever in verzuim is met de betaling van hetgeen door hem is verschuldigd, heeft de betrokken advocaat het recht zijn werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever op te schorten. Fluvius Advocatuur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die de opdrachtgever lijdt, welke ontstaat als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden als hier bedoeld.

3.3 Fluvius Advocatuur is te allen tijde gerechtigd van opdrachtgever een voorschot te verlangen. Indien de opdrachtgever nalaat het

voorschot te betalen, heeft Fluvius Advocatuur het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten. Een ontvangen voorschot wordt

verrekend met de eindafrekening van de opdracht.

3.4 Betaling door de opdrachtgever houdt erkenning van de verschuldigdheid van de declaratie(s) in.

3.5 In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp, geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingbeslissing van de Raad voor Rechtsbijstand voor rekening van de opdrachtgever komen.

3.6 Gelden die Fluvius Advocatuur ten behoeve van de opdrachtgever onder zich houdt, worden geplaatst op een bankrekening van de Stichting Derdengelden Fluvius Advocatuur. Over gelden op de derdengeldrekening wordt geen rente vergoed.

  1. Archivering

4.1 De in het dossier aanwezige stukken worden gedurende een periode van 5 jaren na het einde van de zaak bewaard waarna deze zonder nadere aankondiging worden vernietigd.

  1. Aansprakelijkheid

5.1 Iedere aansprakelijkheid van Fluvius Avocatuur en/of de behandelend advocaat is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden in het desbetreffende geval voor rekening van Fluvius Advocatuur komt. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering kent een beperking in dekking, onder meer wat betreft de hoogte van de schade(s). Op aanvraag zal Fluvius Advicatuur informatie over de polis aan opdrachtgever verstrekken. Indien en voor zover genoemde beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) om welke reden ook geen aanspraak geeft op uitkering is elke aansprakelijkheid voor ieder geval beperkt tot het honorarium dat in verband met de betreffende zaak in rekening is gebracht in de 12 maanden voorafgaande aan het moment waarop de gebeurtenis die tot aansprakelijkheid aanleiding gaf plaatsvond, met een maximum van EUR 2.500,– exclusief omzetbelasting.

5.2 Bij de inschakeling van derden kan Fluvius Advocatuur behoudens eigen tekortkomingen – waarvoor het gestelde in 5.1 geldt – door de opdrachtgever nimmer aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen van die derde. Wanneer de opdrachtgever de derde rechtstreeks aanspreekt, vrijwaart de opdrachtgever Fluvius Advocatuur voor elke aanspraak van de derde in verband met die aansprakelijkstelling alsmede alle daarmee verbandhoudende kosten voor de behandelend advocaat.

5.3 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever jegens Fluvius Advocatuur in verband met de verrichte werkzaamheden vervallen zodra een periode van één jaar is verstreken na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten en bevoegdheden.

  1. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

6.1 Op de dienstverlening van Fluvius Advocatuur is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing. De klachtenregeling ligt ter inzage op het kantoor.

6.2 Op de rechtsverhouding tussen Fluvius Advocatuur en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Indien de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur om welke reden dan ook niet van toepassing is, dan is de rechter in het arrondissement Arnhem exclusief bevoegd van enig geschil tussen een behandelend advocaat en de opdrachtgever kennis te nemen, tenzij de kantonrechter absoluut bevoegd is.